Proszę czekać - trwa ładowanie treści

Antykwariat fantastyka literatura piękna

POLSKIE KONSTRUKCJE LOTNICZE 1893 - 1939

Kod produktu: 22313
POLSKIE KONSTRUKCJE LOTNICZE 1893 - 1939
Tytuł: POLSKIE KONSTRUKCJE LOTNICZE 1893 - 1939
Autor: ANDRZEJ GLASS
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Rok wydania: 1976
Format książki: 200 x 215 mm
Ilość stron: 448
ISBN: BRAK
Okładka: twarda
Stan ogólny:

dobry

Obwoluta: brak
Uwagi: brak obwoluty, przybrudzenia okładki, na pierwszej, ostatniej i kilku stronach w środku książki na dolnym marginesie pieczątka poprzedniego właściciela
Punkty rabatowe: 250 pkt.
Cena: 25,00 zł

Poleć znajomemu poleć
Zadaj pytanie sprzedawcy pytanie

Opis książki

Dorobek polskich konstruktorów lotniczych i polskiego przemysłu lotniczego od lat nie mógł się doczekać pełnego i dokładnego opracowania. Dorobek dwudziestolecia powojennego 1945-1965 został utrwalony w książce "Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej" (WKŁ 1965), natomiast konstrukcje z wcześniejszych lat dłużej czekały na upamiętnienie ich w opracowaniu książkowym W zaraniu dziejów naszych konstrukcji lotniczych publikowane były opisy i rysunki nie wszystkich samolotów. Część tylko została opisana na bieżąco w lotniczych czasopismach okresu międzywojennego ("Lotnik" "Lot Polski". "Młody Lotnik", "Skrzydlata Polska", "Przegląd Lotniczy", "Technika Lotnicza", "Lwowskie Czasopismo Lotnicze" i inne) Przygotowywana w tamtych latach przez M. Plucińskiego i J. Gackowskiego książka "Samoloty w niepodległej Polsce" uległa zniszczeniu podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. Po wojnie na łamach tygodnika "Skrzydlata Polska" pojawił się cykl "Polskie konstrukcje lotnicze", prowadzony w latach 1951-1952 przez autora niniejszej pracy, w latach 1955-1957 - przez Z. Gryglickiego i w latach 1957-1960 -przez F. Pawłowicza, uzupełniony przez L. Komudę, Z. Dubickiego i R. Kaczkowskiego. Od 1959 r. w "Skrzydlatej Polsce", a od 1956 r. w czasopismach angielskich publikuje materiały z historii polskich konstrukcji lotniczych J. Cynk. Każdy z tych autorów położył inne zasługi w odtwarzaniu dziejów polskich konstrukcji lotniczych. Z. Gryglicki pierwszy zastosował metodę rekonstrukcji rysunków samolotów .i szybowców na podstawie zdjęć i wymiarów. Ocalił on od zapomnienia wieie samolotów i szybowców z czasów pionierskich (1894-1914) oraz z lat dwudziestych naszego stulecia -w szczególności samolotów Głowińskiego, S. Drzewieckiego i braci Gabriel. Była to praca pionierska. Niektóre z odtworzonych przezeń rysunków, jak wykazały później odnalezione zdjęcia, wymagały poprawek - nie umniejsza to jednak jego zasług. F. Pawłowicz, opisując głównie dorobek lat trzydziestych, opierał się przede wszystkim na publikacjach przedwojennej prasy lotniczej oraz na materiałach J. Cynka. Z. Oubicki opublikował cenne materiały o samolotach braci Soporów i o samolocie WT-1. J. Cynk pierwszy opisał dzieje pierwszych konstrukcji A. Warchałowskiego i W Zalewskiego oraz ostatnie polskie konstrukcje sprzed wybuchu II wojny światowej. Rysunki odtwarzane przez niego i W. Klepackiego cechuje duża solidność L. Komuda opublikował materiały na temat wodnosamolotów oraz samolotu PZL-45 "Sokół" A. Macko odnalazł materiały o samolocie "śląsk", A. Morgała o samolotach "Ogar" i "Żubr", zaś K. Targosz - rysunki smoka latającego Boratyniego. J.R. Konieczny w książce "Zaranie polskiego lotnictwa", a E. Jungowski w książce "O pionierach polskiej myśli lotniczej" oraz S. Januszewski - uzupełnili informacje o polskich konstrukcjach pionierskich. Natomiast publikacje innych autorów przeważnie zawierają dość liczne błędy i nie wnoszą niczego nowego. Niniejsza książka ma za zadanie przedstawienie całości polskiego dorobku w dziedzinie konstrukcji lotniczych do 1939 r. Została ona oparta przede wszystkim na materiałach źródłowych i publikacjach zawartych w czasopismach z łat 1905-1939 oraz na relacjach pracowników polskiego przemysłu lotniczego. Ponadto zostały wykorzystane informacje uzupełniające zawarte w publikacjach powojennych. Niemal zupełnie nowego opracowania wymagały dzieje poszczególnych typów samolotów i szybowców oraz rysunki. Dane techniczne należało zebrać i zweryfikować. Wyszukano także pewną liczbę nie publikowanych dotychczas zdjęć. Książka zawiera także materiały o konstrukcjach jeszcze nie opisywanych w publikacjach. Książka jest wynikiem zbierania i weryfikowania materiałów w ciągu 30 lat. Stanowi ona plon przestudiowania całej międzywojennej polskiej literatury lotniczej oraz wielu wydawnictw zagranicznych, zawierających informacje o polskich konstrukcjach lotniczych. Najcenniejsze materiały archiwalne, które wykorzystano, to zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego, zachowana dokumentacja konstrukcyjna kilku szybowców oraz zbiory prywatne konstruktorów i fachowców lotniczych. W celu wyjaśnienia wielu szczegółów autor przeprowadził liczne rozmowy i wymienił wiele listów z konstruktorami, inżynierami i pracownikami przemysłu lotniczego lat rjiiędzywojennych. Niemal równolegle zbierane były materiały do tej książki i do książki J. Cynka "Polish Aircraft 1893-1939"1). Książka J. Cynka ukazała się po złożeniu niniejszej pracy w wydawnictwie. W trakcie przygotowywania niniejszej książki do druku wniesiono do niej poprawki na podstawie książki J. Cynka, która jest opracowana bardzo solidnie - na podstawie materiałów archiwalnych, i zawiera wiele nie publikowanych wcześniej zdjęć. Niniejsza książka zawiera rysunki prawie wszystkich polskich konstrukcji lotniczych, podczas gdy w książce J. Cynka tylko najważniejsze samoloty są odtworzone na bardzo wiernych rysunkach W. Klepackiego. Książka J. Cynka ze względu na język, w jakim została napisana (angielski), i wydanie za granicą dotarła tylko do nielicznych polskich czytelników, nie zaspokajając krajowych potrzeb w tej dziedzinie, w całym świecie spopularyzowała jednak polski dorobek lotniczy. Uważny czytelnik publikacji o dziejach naszych konstrukcji lotniczych może spostrzec, że dane techniczne niektórych samolotów są w poszczególnych publikacjach różne. Przyczyn tego może być wiele. Wytwórnie nie zawsze podawały dane dokładne lub prawdziwe. Wydawnictwa reklamowe zawierają dane obliczeniowe lub pomierzone dla samolotów bez wyposażenia -nieco lepsze od rzeczywistych. W przypadku modyfikacji samolotu lub istnienia kilku jego odmian - dane też są różne. Najbardziej wiarygodnym źródłem danych są sprawozdania z prób ,państwowych w locie, instrukcje samolotu oraz sprawozdania techniczne z zawodów. Autor starał się w miarę możliwości dotrzeć do najprawdziwszych źródeł. Gdy zaś publikowane dane przeczyły zdrowemu rozsądkowi, przeprowadzono porównanie z podobnymi konstrukcjami oraz stosowano obliczenia, jakich dokonuje się przy projektowaniu samolotów i szybowców. Umożliwiło to w szczególności odtworzenie głównych danych konstrukcji pionierskich (szybowców i samolotów). Ponadto obliczenia umożliwiły weryfikację danych technicznych wszystkich polskich konstrukcji lotniczych. (Dane odtworzone oznaczono w tekście znakiem "*" nad liczbami). Dzieje poszczególnych typów samolotów i szybowców były dotychczas opisywane sporadycznie i fragmentarycznie, toteż aby dzieje odtworzyć, trzeba było oprzeć się zarówno na dokumentach, jak i na relacjach ustnych ludzi lotnictwa z lat międzywojennych. Ponieważ pamięć ludzka jest zawodna, nie można się przeto ustrzec od ewentualnych nieścisłości. Trudnym problemem przy opracowywaniu tej książki były rysunki. Zachowała się dokumentacja konstrukcyjna jedynie kilku szybowców. Większość dotychczas opublikowanych rysunków była niedostatecznie dokładna. (Pomijam tu książkę J. Cynka, która ukazała się po opracowaniu rysunków do niniejszej pracy). Przyjmując fotografie jako bezsprzeczny dokument, wiele publikowanych rysunków należało poważnie skorygować, jeszcze więcej opracować od nowa. Spora liczba samolotów i szybowców nie miała nigdy publikowanych rysunków - i te należało odtworzyć. Pod tym względem rysunki Witolda Szewczyka opublikowane w niniejszej książce mają charakter pionierski. Brak odpowiednich materiałów uniemożliwiał zilustrowanie rysunkami i zdjęciami niektór/ch typów, wersji i odmian samolotów i szybowców oraz pokazanie niektórych projektów nie zrealizowanych. Z powodu ograniczonej objętości marginesowo wspomniano w książce o innych dziedzinach konstrukcji lotniczych, jak silniki lotnicze, a zupełnie pominięto balony. Dzieje polskich balonów zostały dość dokładnie opisane przez A. Morgałę w cyklu artykułów w "Skrzydlatej Polsce" (nr 35 - 37 z 1964 r.), streszczonym przez Z. Jankiewicza w książce pt. "Balony i sterówce" (MON, 1968).